De voorbereiding van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft sinds 1 november 2019 een nieuwe Keur. Het waterschap anticipeert hiermee op de komst van de Omgevingswet.

Al in 2017 heeft AGV een volgende stap gezet in het optimaliseren van de regelgeving, met het vaststellen van een nieuwe keur voor de onderwerpen waterkeringen, steigers en ligplaatsen. In de nieuwe keur (2019) zijn de regels over het watersysteem herzien. 

AGV heeft de keur onder andere op de volgende punten laten aansluiten bij de Omgevingswet:

  • toevoegen van oogmerken aan de regels;
  • een consequente locatiespecifieke opzet van de regelgeving;
  • een verschuiving van verboden en toestemming naar zorgplichten. Zoveelmogelijk wordt uitgegaan van het “ja, mits ...“- principe door het opnemen van specifiekezorgplichten.
  • het reserveren van ruimte voor regels over lozingen. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het waterschap die regels invoegen.

De keur is een regeling op hoofdlijnen, waarbij over verdere uitwerking en concretisering door het dagelijks bestuur kan worden besloten in een keurbesluit.