Stap 1.7: Juridische regels activiteitgericht

Juridische regels zijn de regelteksten die gezamenlijk de waterschapsverordening vormen. Binnen TROWA krijgt deze regelgeving daarom een prominente plek. Activiteitgerichte regels vormen daarbij de kern van de waterschapsverordening en geven invulling aan de geldende verplichtingen voor initiatiefnemers behorende bij een gekozen activiteit op een bepaalde locatie. Binnen verschillende onderdelen in de handreiking komen deze activiteitgerichte juridische regels terug.

De logica van de beslissingstabel is leidend voor het schrijven van de activiteitgerichte juridische regels. Deze komen voort uit een doelbenadering, waarbij het helder is waarom de juridische regels relevant worden geacht. De insteek is vanuit nieuw te vormen regels of vanuit bestaande regelgeving. Voor het schrijven van de activiteitgerichte juridische regels is het van belang principiële keuzes te maken. Afwegingen hierin zijn op meerdere plekken terug te vinden. De hele waterschapsverordening, waaronder de activiteitgerichte juridische regels, moet voldoen aan de voorgeschreven STOP/TPOD-standaarden.